Navodila za avtorje

Svoje prispevke uredite v urejevalniku Microsoft Word ali kompatibilnem in jih pošljite v elektronski obliki glavnemu uredniku prof.dr. Gaju Vidmarju (gaj.vidmar@ir-rs.si). Elektronsko sporočilo naj vsebuje vašo izjavo, da članek še ni bil objavljen v nobeni drugi publikaciji.

Recenziranje in lektoriranje

Članek bomo recenzirali in po potrebi lektorirali. Recenzije so dvojne in anonimne, o postopku recenzije pa odloča glavni urednik revije. Če je prispevek sprejet v objavo, dobi avtor pred tiskom krtačni odtis, kjer lahko preveri tiskovne napake in svoje popravke pošlje tehničnemu uredniku po e-pošti.

Avtorji so sami odgovorni za izvirnost prispevkov, uredništvo pa poskusi izvirnost vsakega prispevka preveriti z javno dostopnimi spletnimi orodji.

Vrste prispevkov

  • Uvodnik
  • Izvirni znanstveni članek
  • Pregledni znanstveni članek
  • Strokovni članek
  • Bilten SDMI

Po potrebi bomo objavljali tudi odprto razpravo (open discussion) o izbranih prispevkih (mnenja bralcev oziroma vabljenih razpravljavcev in odgovor avtorjev).

Jezik

Prispevek je lahko napisan slovenščini ali angleščini. Prispevki, napisani v slovenščini, naj dodatno vsebujejo še naslov in povzetek v angleškem jeziku.

Izjemoma bomo objavljali tudi prispevke v nemškem, italijanskem, hrvaškem, bošnjaškem, srbskem ali črnogorskem jeziku, seveda pa morajo tudi ti vsebovati naslov in povzetek v angleščini.

Predloga

Avtorjem svetujemo, da članek uredijo na osnovi pričujočega dokumenta – predloge, kjer so zbrana podrobnejša navodila za oblikovanje prispevkov. Predlogo odpremo v programu Microsoft Word ali kompatibilnem. V njej so določeni slogi, ki jih uporabimo pri urejanju besedila.

Navodila za avtorje so na voljo tudi v PDF formatu. Za urejanje predloge potrebujete še dodatne pisave.

Predlogo odpremo v programu Microsoft Word ali kompatibilnem. V njej so določeni sledeči slogi, ki jih uporabimo pri urejanju besedila:

Ime slogaBližnjicaUporaba
IMS AuthorsCtrl + I + ASeznam avtorjev
IMS Title TopCtrl + I + OSlovenski naslov prispevka
IMS Title BottomCtrl + I + PAngleški naslov prispevka
IMS Abstract TopCtrl + I + KPovzetek v slovenščini
IMS Abstract BottomCtrl + I + LPovzetek v angleščini
IMS NormalCtrl + I + IBesedilo
IMS Heading 1 FirstCtrl + I + GPrvi naslov (na strani 2)
IMS Heading 1Ctrl + I + HNaslov
IMS Heading 2Ctrl + I + SPodnaslov
IMS Figure ContentCtrl + I + DPostavitev slik
IMS Figure LabelCtrl + I + FNapis “Slika” in zaporedna številka slike
IMS Table LabelCtrl + I + TNapis “Tabela” in zaporedna številka tabele
IMS Table ContentCtrl + I + BBesedilo v tabeli
IMS Table CommentCtrl + I + VPojasnilo pod tabelo
IMS CaptionCtrl + I + CNapis nad tabelo ali pod sliko
IMS ReferencesCtrl + I + RReference
IMS Hyperlink URL naslovi
IMS References HyperlinkCtrl + I + UURL naslovi pri referencah

Določeni so tudi drugi slogi za posamezne dele prispevka:

Ime slogaBližnjicaUporaba
IMS Footer Noga strani
IMS FootnoteCtrl + I + MInstitucije avtorjev in kontaktna oseba
IMS HeaderCtrl + I + NGlava strani
IMS LabelCtrl + I + YZa “Povzetek.”, “Abstract.” in “Infor Med Slov” na prvi strani
IMS Paper Type Tipologija na prvi strani

Dolžina prispevka

Članek naj ne bo daljši od 15 strani (skupaj z slikami, tabelami in literaturo) v zgoraj omenjeni predlogi.

Naslovna stran

Naslovna stran naj vsebuje naslov in povzetek v slovenščini in angleščini, imena in priimke avtorjev, ter v spodnjem delu leve kolone institucije avtorjev ter naslov kontaktne osebe.

Slike

Slike naj bodo sivinske in naj bodo postavljene v besedilo (layout: in line with text). Za njihovo postavitev uporabite slog “IMS Figure Content”. Njihova širina naj bo enaka širini stolpca (79 mm) ali širini strani (167 mm); v slednjem primeru vstavite prekinitev razdelka (continuous section break) pred sliko in za napisom pod sliko. Za napis “Slika” in zaporedno številko slike uporabite slog “IMS Figure Label”, za opis slike pa slog “IMS Caption”.

Izjemoma nam slike lahko pošljete v ločenih datotekah (te naj bodo shranjene pod imenom “SlikaX.TIF”, kjer je X zaporedna številka slike. Slike so lahko v formatu GIF, JPG, TIF ali PNG.

Tabele

Tabele naj bodo široke en stolpec (79 mm) ali širine strani (167 mm); v slednjem primeru vstavite prekinitev razdelka (continuous section break) pred napisom nad tabelo in za tabelo oz. za njenim pojasnilom. Tabele oblikujte brez navpičnih črt. Glava tabele (prva vrstica) naj bo ločena od ostalih s črto. Tabela naj se začne in konča s črto. Za napis “Tabela” in zaporedno številko tabele uporabite slog “IMS Table Label”, za opis tabele slog “IMS Caption”, za pojasnilo (neobvezno) pa slog “IMS Table Comment”.

Literatura

Seznam literature naj vsebuje le dela, ki so tiskana ali kako drugače dostopna javnosti. Kot primer kako navajati literaturo se poslužujemo oblik, ki jih uporablja US National Library of Medicine v Index Medicus-u. Revije krajšajte tako, kot določa Index Medicus. Če je članek napisalo 6 avtorjev ali manj, navedite vse, pri 7 in več pa le prve tri in dodajte et al. Če pisec prispevka ni znan, se namesto imena napiše Anon. Če navajate delo, ki še ni izšlo, je pa v tisku, navedite vse podatke, namesto strani pa napišite v tisku. Navedbe, kot so osebni pogovor, neobjavljena predavanja in referati in podobna ne sodijo v seznam literature. Osnovne podatke o delih, kot so navedbe urednika, založnika in naslov dela, pišite v jeziku, v katerem je delo napisano, torej tako, kot je navedeno v originalni izdaji.

Za urejanje literature s programom Endnote smo pripravili slog IMS.ens, ki ga posnamete v mapo “\Program Files\Endnote\Styles”.

Avtorske pravice

Avtorji prenesejo vse materialne avtorske pravice na založnika (to storijo samodejno s potrditvijo ustreznosti končne verzije članka pred objavo).

Skip to content