Informatica Medica Slovenica

Navodila za avtorje

Svoje prispevke uredite v urejevalniku Microsoft Word ali kompatibilnem in jih pošljite v elektronski obliki glavnemu uredniku prof.dr. Gaju Vidmarju (gaj.vidmar@ir-rs.si). Elektronsko sporočilo naj vsebuje vašo izjavo, da članek še ni bil objavljen v nobeni drugi publikaciji.

Recenziranje in lektoriranje

Članek bomo recenzirali in po potrebi lektorirali. Recenzije so dvojne in anonimne, o postopku recenzije pa odloča glavni urednik revije. Če je prispevek sprejet v objavo, dobi avtor pred tiskom krtačni odtis, kjer lahko preveri tiskovne napake in svoje popravke pošlje tehničnemu uredniku po e-pošti.

Vrste prispevkov

  • Uvodnik
  • Izvirni znanstveni članek
  • Pregledni znanstveni članek
  • Strokovni članek
  • Bilten SDMI

Po potrebi bomo objavljali tudi odprto razpravo (open discussion) o izbranih prispevkih (mnenja bralcev oziroma vabljenih razpravljavcev in odgovor avtorjev).

Jezik

Prispevek je lahko napisan slovenščini ali angleščini. Prispevki, napisani v slovenščini, naj dodatno vsebujejo še naslov in povzetek v angleškem jeziku.

Izjemoma bomo objavljali tudi prispevke v nemškem, italijanskem, hrvaškem, bošnjaškem, srbskem ali črnogorskem jeziku, seveda pa morajo tudi ti vsebovati naslov in povzetek v angleščini.

Predloga

Avtorjem svetujemo, da članek uredijo na osnovi pričujočega dokumenta – predloge, kjer so zbrana podrobnejša navodila za oblikovanje prispevkov. Predlogo odpremo v programu Microsoft Word ali kompatibilnem. V njej so določeni slogi, ki jih uporabimo pri urejanju besedila.

Navodila za avtorje so na voljo tudi v PDF formatu. Za urejanje predloge potrebujete še dodatne pisave.

Predlogo odpremo v programu Microsoft Word ali kompatibilnem. V njej so določeni sledeči slogi, ki jih uporabimo pri urejanju besedila:

Ime sloga Bližnjica Uporaba
IMS Authors Ctrl + I + A Seznam avtorjev
IMS Title Top Ctrl + I + O Slovenski naslov prispevka
IMS Title Bottom Ctrl + I + P Angleški naslov prispevka
IMS Abstract Top Ctrl + I + K Povzetek v slovenščini
IMS Abstract Bottom Ctrl + I + L Povzetek v angleščini
IMS Normal Ctrl + I + I Besedilo
IMS Heading 1 First Ctrl + I + G Prvi naslov (na strani 2)
IMS Heading 1 Ctrl + I + H Naslov
IMS Heading 2 Ctrl + I + S Podnaslov
IMS Figure Content Ctrl + I + D Postavitev slik
IMS Figure Label Ctrl + I + F Napis “Slika” in zaporedna številka slike
IMS Table Label Ctrl + I + T Napis “Tabela” in zaporedna številka tabele
IMS Table Content Ctrl + I + B Besedilo v tabeli
IMS Table Comment Ctrl + I + V Pojasnilo pod tabelo
IMS Caption Ctrl + I + C Napis nad tabelo ali pod sliko
IMS References Ctrl + I + R Reference
IMS Hyperlink
URL naslovi
IMS References Hyperlink Ctrl + I + U URL naslovi pri referencah

Določeni so tudi drugi slogi za posamezne dele prispevka:

Ime sloga Bližnjica Uporaba
IMS Footer
Noga strani
IMS Footnote Ctrl + I + M Institucije avtorjev in kontaktna oseba
IMS Header Ctrl + I + N Glava strani
IMS Label Ctrl + I + Y Za “Povzetek.”, “Abstract.” in “Infor Med Slov” na prvi strani
IMS Paper Type
Tipologija na prvi strani

Dolžina prispevka

Članek naj ne bo daljši od 15 strani (skupaj z slikami, tabelami in literaturo) v zgoraj omenjeni predlogi.

Naslovna stran

Naslovna stran naj vsebuje naslov in povzetek v slovenščini in angleščini, imena in priimke avtorjev, ter v spodnjem delu leve kolone institucije avtorjev ter naslov kontaktne osebe.

Slike

Slike naj bodo sivinske in naj bodo postavljene v besedilo (layout: in line with text). Za njihovo postavitev uporabite slog “IMS Figure Content”. Njihova širina naj bo enaka širini stolpca (79 mm) ali širini strani (167 mm); v slednjem primeru vstavite prekinitev razdelka (continuous section break) pred sliko in za napisom pod sliko. Za napis “Slika” in zaporedno številko slike uporabite slog “IMS Figure Label”, za opis slike pa slog “IMS Caption”.

Izjemoma nam slike lahko pošljete v ločenih datotekah (te naj bodo shranjene pod imenom “SlikaX.TIF”, kjer je X zaporedna številka slike. Slike so lahko v formatu GIF, JPG, TIF ali PNG.

Tabele

Tabele naj bodo široke en stolpec (79 mm) ali širine strani (167 mm); v slednjem primeru vstavite prekinitev razdelka (continuous section break) pred napisom nad tabelo in za tabelo oz. za njenim pojasnilom. Tabele oblikujte brez navpičnih črt. Glava tabele (prva vrstica) naj bo ločena od ostalih s črto. Tabela naj se začne in konča s črto. Za napis “Tabela” in zaporedno številko tabele uporabite slog “IMS Table Label”, za opis tabele slog “IMS Caption”, za pojasnilo (neobvezno) pa slog “IMS Table Comment”.

Literatura

Seznam literature naj vsebuje le dela, ki so tiskana ali kako drugače dostopna javnosti. Kot primer kako navajati literaturo se poslužujemo oblik, ki jih uporablja US National Library of Medicine v Index Medicus-u. Revije krajšajte tako, kot določa Index Medicus. Če je članek napisalo 6 avtorjev ali manj, navedite vse, pri 7 in več pa le prve tri in dodajte et al. Če pisec prispevka ni znan, se namesto imena napiše Anon. Če navajate delo, ki še ni izšlo, je pa v tisku, navedite vse podatke, namesto strani pa napišite v tisku. Navedbe, kot so osebni pogovor, neobjavljena predavanja in referati in podobna ne sodijo v seznam literature. Osnovne podatke o delih, kot so navedbe urednika, založnika in naslov dela, pišite v jeziku, v katerem je delo napisano, torej tako, kot je navedeno v originalni izdaji.

Za urejanje literature s programom Endnote smo pripravili slog IMS.ens, ki ga posnamete v mapo “\Program Files\Endnote\Styles”.